Velkopáteční bohoslužba na ČT

Velký pátek je pro křesťany dnem, kdy si s úctou připomínají události posledních hodin života Ježíše Krista. Jeho utrpení a smrt na kříži – ono: „dokonáno jest“, díky němu může každý, kdo v Ježíše Krista věří žít -  podle Božího zaslíbení -  na věky.

 

Foto: Sbor ČCE na Vinohradech, zdroj ERC

 

První zmínky o zvláštní velkopáteční liturgii se objevují ve 4. století. V Jeruzalémě po ranním kuropění kráčelo procesí věřících do Getsemanské zahrady, kde se četla příslušná pasáž z evangelia. V západokřesťanském světě byla na Velký pátek zpočátku konána jen bohoslužba slova s pašijemi a žalmy. Teprve středověk přinesl tzv. pašijové hry či tradici uctívání kříže, dodnes praktikovanou zejména v katolických kostelích.

 

Letošní velkopáteční bohoslužbu bude ČT přenášet z prostředí Českobratrské církve evangelické, konkrétně z jejího vinohradského sboru na Korunní ulici v Praze.  Liturgie  se sestává  – podobně jako v dobách rané církve -  z bohoslužby slova, modliteb, přímluv, společně modleného se Žalmu č. 23 a přijímání. Obohacena je o rozhovor s dětmi (před stolem Páně) a společným zpěvem, který je doprovázen hrou na varhany.

 

V době přijímání se budou moci diváci ČT seznámit také s osobností a dílem malíře, ilustrátora, grafika a pedagoga Miroslava Rady, jehož 5 obrazů s motivy Starého a Nového zákona od roku 2000 zdobí interiér evangelické modlitebny na Vinohradech.  V reportáži z jeho ateliéru zazní také několik slov o jeho dosud největším obrazu: Velké Pašije. Jak malíř na jiném místě uvádí:“ Dlouho trvalo, než jsem se rozhodl, že teď už opravdu nazrál čas namalovat – lépe a skromněji řečeno, pokusit se namalovat – událost, která inspirovala řadu hudebních skladatelů k nesmrtelným skladbám a malířů k nádherným obrazům plným Boží slávy, lidské pokory, ale i lidského soucítění s bolestí, kterou Kristus prožil za své cesty na Golgotu ke svému ukřižování, potupné smrti na kříži. Pro nás však na kříži, který je nadějí v život věčný.“

 

Martin Horálek

Česká televize