Kdo jsme

 
 

Ekumenická rada církví v České republice (ERC) - KDO JSME?

erc | 11.01.12

Ekumenická rada církví v České republice je společenstvím křesťanských církví, které vyznávají Pána Ježíše Krista jako Boha a Spasitele podle Písem Starého a Nového Zákona a usilují uskutečňovat své poslání společně ke slávě jednoho Boha, Otce i Syna i Ducha svatého. Křesťanské církve v České republice jsou si vědomy daru a závazku jednoty Kristových učedníků, navazují na tradice náboženské svobody, přítomné v českých dějinách, zvláště v tradici cyrilometodějské a reformační, usilují být české společnosti příkladem  a svědectvím tolerance a vzájemné úcty, a proto se rozhodly vytvořit Ekumenickou radu církví v České republice...


Členství
O členství v ERC se mohou ucházet všechny křesťanské církve, které jsou jako církve registrovány v České republice, pokud souhlasí s věroučnou bází ERC. Zástupci církví (dále jen členské církve) mají aktivní i pasivní volební právo.

 

Pozorovatelé
Jako pozorovatelé mohou být přijaty církve i náboženské společnosti, které souhlasí s cíli ERC, avšak z věroučných či jiných důvodů nechtějí či nemohou být plnými členy ERC. Pozorovatelé nejsou vázáni bází ERC.

 

ČLENSKÉ CÍRKVE, CÍRKEV PŘIDRUŽENÁ A POZOROVATELÉ:
Členské církve:

 • Apoštolská církev
 • Armáda spásy
 • Církev bratrská
 • Církev československá husitská
 • Českobratrská církev evangelická
 • Evangelická církev augsburského vyznání v ČR
 • Evangelická církev metodistická
 • Jednota bratrská
 • Luterská církev evangelická a. v. v České republice
 • Pravoslavná církev
 • Slezská církev evangelická augsburského vyznání
 • Starokatolická církev

 

Církev přidružená:

 • Římskokatolická církev


Pozorovatelé:

 • Církev adventistů sedmého dne
 • Federace židovských obcí v České republice
 • Církev Křesťanská společenství


Organizace
Organizační struktura:

 

Valné shromáždění
je vrcholným orgánem ERC, které tvoří zástupci delegovaní členskými církvemi, nejvíce tři za každou církev, z nichž alespoň jeden musí být laik. Ze svého středu volí předsedu a dva místopředsedy na dvouleté období.
Do působnosti Valného shromáždění patří rozhodovat o zásadních otázkách ERC, zejména o stanovách ERC, o členství v ERC, o zániku ERC, a projednávat a schvalovat výroční zprávu o činnosti ERC, zprávu o výsledku hospodaření a rozpočet.


Předsednictvo ERC
Předseda a jeho první a druhý místopředseda jsou voleni z delegátů Valného shromáždění na dva roky. Mohou být voleni i opětovně. Každý z nich musí být zástupcem jiné členské církve. Předsednictvo Valného shromáždění a Řídícího výboru tvoří titíž.

 

 

Předseda ERC:

Mgr. Tomáš Tyrlík, biskup Slezské církve evangelické augsburského vyznání

 

První místopředsedkyně ERC:
Mgr. Ivana Procházková ThD.superintendentka Evangelické církve metodistické 
 

 

Druhý místopředseda ERC

Bronislav Matulík, DiS. 1. místopředseda Církve bratrské

 

Řídící výbor ERC
tvoří zástupci členských církví, a to církví určený jeden z jejích delegátů pro Valné shromáždění; další jsou jeho náhradníky.
Jednání obou orgánů (VS i ŘV) se účastní i zástupci církví s přidruženým členstvím. Mohou být přizváni i zástupci církví se statutem pozorovatele, referenti a hosté.

 

Generální sekretář ERC
řídí práci sekretariátu a koordinuje činnost jednotlivých komisí. Vyřizuje běžnou agendu a zastupuje ERC v rozsahu určeném Valným shromážděním a Řídícím výborem.

 

generální sekretář ERC:

ThDr. Petr Jan Vinš 

 

 

 

 

 

 

asistent generálního sekretáře a účetní:

Ing. Aleš Čejka, DiS.

   

 

 

 

 

 

Pracovní komise a skupiny: aktuální přehled komisí a pracovních skupin naleznete zde

 

Úkoly ERC v ČR

 • - praktická spolupráce členských církví, společné svědectví, společné bohoslužby, teologické dialogy, modlitební setkání představitelů církví, vzájemná informovanost
 • - spolupráce církví na místní úrovni
 • - zprostředkovávání dialogu členských církví s římsko-katolickou církví a tradiční církví s různými náboženskými proudy (charismatickým a letničním hnutím)
 • - výchovné a vzdělávací programy
 • - publikační činnost, informace veřejnosti o činnosti církví
 • - jednání s nadnárodními ekumenickými organizacemi (např. Světová rada církví, Konference evropských církví)
 • - organizace výměny odborníků, studentů, literatury se zahraničím
 • - kontakty se zahraničními církvemi a s ekumenickými radami, organizace zahraničních návštěv

Ekumenická rada církví

 • poskytuje ubytování jednotlivcům i menším skupinám ve svých zrekonstruovaných prostorách
 • zajišťuje kompletní organizaci menších seminářů i větších konferencí a sympozií s křesťanskou tématikou v Praze i v jiných městech České republiky.


Aktualizace: 30. 11. 2023
EKUMENICKÁ RADA CÍRKVÍ V ČESKÉ REPUBLICE