Ekumenická evropská rada mládeže (EYCE) hledá vhodné delegáty církví z řad mládeže pro přípravu tréninkového kurzu Kroky k ekologicky zodpovědné společnosti

Kurz Kroky k ekologicky zodpovědné společnosti. Politické a teologické perspektivy ekologické spravedlnosti se uskuteční ve dnech 3.-10. července 2011 v ukrajinském Kyjevě. Předcházet mu budou dvě přípravné schůzky, které se budou konat od 8. do 10. dubna a od 1. do 3. července 2011 také v Kyjevě.
Téma kurzu vychází ze zadání posledního valného shromáždění EYCE, které se konalo v květnu 2009 a na kterém se delegáti shodli, že by se v rámci EYCE a jejích členských subjektů mělo věnovat více prostoru problematice klimatických změn, ekologické udržitelnosti a sociální spravedlnosti.
Ekologicky zodpovědné jednání se nevztahuje pouze na oblast ekologie a tzv. zeleného myšlení. Zahrnuje širší spektrum témat, například z oblasti sociální - nedostatečnost či chybějící vzdělávání, sociální nespravedlnost, chudobu, nedodržování lidských práv, integraci apod. Křesťanství v sobě od počátku zahrnuje otázku zodpovědného přístupu ke stvoření, jeho ochranu a péči o něj. Tato problematika se týká každého z nás a vyžaduje osobní přístup a angažovanost každého křesťana. K tomu, aby bylo dosaženo některých cílů z této oblasti, spustila EYCE také vlastní kampaň na podporu ekologické spravedlnosti.
Zájemci z členských organizací EYCE (v ČR zájemci - delegáti z církví, které jsou členy Ekumenické rady církví) o účast na přípravě tréninkového kurzu v rámci mezinárodního přípravného výboru se mohou hlásit do 31. března 2011. Měli by mít zkušenost s ekumenickou spoluprácí v rámci mládeže, povědomí o otázkách ekologické spravedlnosti a orientaci v problematice ochrany přírody, vítaná je také zkušenost s vedením či organizováním seminářů.
Podmínkou je také účast na všech třech setkáních, resp. na dvou přípravných (8.-10.4. a 1.-3.7.) a pak na samotném kurzu (3.-10.7.2011). V mezičase je potřeba komunikovat emailem s ostatními členy přípravného týmu.
Hlavním záměrem tréninkového kurzu je zvýšit informovanost o otázkách ekologické spravedlnosti a ekologicky zodpovědného jednání v evropské společnosti skrze aktivity křesťanské mládeže.
Cílem kurzu je především:
- poskytnout účastníkům přehled problematiky jak na evropské, tak na globální úrovni
- analyzovat příčiny a důsledky ekologické nespravedlnosti z politických a teologických perspektiv z hlediska srozumitelnosti pro mladého člověka
- zkoumat souvislosti současných sociálních otázek, jako jsou chudoba, sociální vyloučení, nespravedlnost, špatný přístup ke vzdělání a jeho nedostatečnost, ekologická nespravedlnost a environmentální krize
- přiblžit koncept eko-teologie jako cestu předcházení ekologické nespravedlnosti
- motivovat účastíky kurzu k vlastnímu aktivnímu porozumění a přístupu k těmto otázkám na národní úrovni
- výměna zkušeností a dovedností v mezinárodním týmu účastníků
Zájemci by se měli přihlásit na kurz jako delegáti své církve a vyplněnou přihlášku zaslat sekretariátu Ekumenické rady církví v ČR (erc@ekumenickarada.cz) do 31. března 2011. Náklady na seminář si hradí účastník, případě jeho církev, 10% z ceny účastnického poplatku může zpětně uhradit ERC v ČR. Pro účastníky z ČR stále platí, že větší část (někdy až 100%) účastnického poplatku je účastníkům zpětně uhrazena z fondů EYCE.
Bližší informace je možné získat v sekretariátu ERC v ČR, případně na stránkách EYCE: www.eyce.org
Přihlášku je možné stáhnout na webu Ekumenické rady církví v ČR: www.ekumenickarada.cz
V Praze, dne 21.února 2011, Sandra Zálabová, vedoucí tajemnice ERC v ČR