Vážení bratři, vážené sestry, v březnu letošního roku se opět uskuteční sčítání lidu,

domů a bytů, které je tradičním aktem, opakujícím se každých deset let.
Sčítání se týká všech lidí, kteří se ve stanovený okamžik, o půlnoci z 25. na 26. března 2011, zdržují na území České republiky. Je pak povinností každého takového člověka vyplnit sčítací formulář, který převezme od sčítacích komisařů - ti navštíví všechny domácnosti. Další možností je vyplnit formulář elektronicky, po převzetí registračního čísla od komisaře.
Jednou z otázek, jejichž zodpovězení ve sčítacím formuláři je dobrovolné (nepovinné) a proto jim zdánlivě není přikládán takový význam, je otázka číslo 12, náboženské vyznání. Pro církve, náboženské společnosti a jejich členy je zodpovězení této otázky naopak velmi důležité, i když není povinné. Pokud člověk údaj vyplňuje, je potřeba jej vyplnit správně, tedy opsat přesný a celý název církve, ke které se hlásíte z přiloženého seznamu církví. Jedině tak bude údaj platný a údaje o počtu věřících jednotlivých církví v České republice nebudou zkresleny.
Dlouhodobě se na vládní úrovni vede debata o tom, že počet věřících v České republice stále klesá, jedním z faktorů, o který se opírají vládní a úřednické statistiky a posléze i argumenty pro celkově malou podporu církví v ČR ze strany vlády, je právě sčítání lidu a počet lidí, kteří se k církvím hlásí. Přesto jsme přesvědčeni, že Česká republika je zemí, jejíž občané jsou k duchovním hodnotám nakloněni a pro věřící lidi je církev duchovním domovem, ke kterému se při sčítání lidu přihlásí.
Apelujeme na vás, sestry a bratři, abyste se přihlásili k té církvi, jejímiž jste členy či sympatizanty a správně vyplnili údaje ve sčítacích formulářích.
Děkujeme vám za čas, který jste věnovali tomuto dopisu!
Za Ekumenickou radu církví v České republice,
Mgr. Joel Ruml, předseda
Ing. Daniel Fajfr, 1. místopředseda
Dušan Hejbal, 2.místopředseda
vyřizuje:
Mgr. Sandra Zálabová, vedoucí tajemnice
Církve spolupracující v Ekumenické radě církví v ČR:
Apoštolská církev
Bratrská jednota baptistů
Církev bratrská
Církev československá husitská
Českobratrská církev evangelická
Evangelická církev metodistická
Evangelická církev augburského vyznání v České republice
Jednota bratrská
Pravoslavná církev v Českých zemích
Starokatolická církev v ČR
Slezská církev evangelická augsburského vyznání
Církev římskokatolická
Církev adventistů sedmého dne
Federace židovských obcí v České republice


Soubory ke stažení:

110112_dopis_scitani_lidu.doc