Prohlášení delegátů 11. Valného shromáždění Ekumenické rady církví  v České republice 


V posledních měsících členové křesťanských církví a náboženských společností s obavami 

sledují nebývalou krutost, s níž bojovníci tzv. islámského státu postupují proti křesťanům a 

jiným neislámským menšinám. Syrští křesťané i jejich souvěrci v Iráku a Libanonu se ocitli 

na pokraji vyhubení. Islámský stát, který vede bojovou kampaň na území Sýrie a Iráku, 

likviduje všechny, kdo nepatří k radikálním vyznavačům islámu. Do skupiny určené 

k vyhlazení patří především křesťané. Nestačí-li uprchnout z míst, která islámský stát 

obsadil, jsou muži popravováni, z mladších žen se stávají sexuální otrokyně. Islamisté 

zahájili v okupovaných oblastech konečné řešení křesťanské otázky. 

Protože jsme od představitelů církví Blízkého Východu obdrželi naléhavou výzvu, kterou 

podepsali v široké shodě, nemůžeme jinak než vám jejich dopis postoupit s prosbou, abyste 

ve shodě s ostatními zeměmi přispěli k zastavení rozpínavosti islamistů a účinně pomáhali 

ukončit genocidu. 

Víme, že vaše možnosti nejsou velké, ale přece jen stojíte v čele země, která ještě 

nedávno sama těžila z pomoci a solidarity jiných, protože politické dění v zemi určovala 

ideologie vládnoucí strany. Z toho důvodu se domníváme, že výrazná pomoc a jednoznačné 

projevy solidarity těm, kdo se pro své přesvědčení a pro svou víru nalézají v ohrožení 

života, jsou vyjádřením vděčnosti za podporu, které jsme se kdysi těšili i my. 

S lítostí sledujeme nepřesvědčivá a nejednoznačná vyjádření čelných představitelů naší 

země vůči politickému útlaku jiných režimů a ideologií. Mrzí nás, že přestáváme být 

vnímáni jako země, která si uchovala cit pro bolest druhých. Proto vás jménem křesťanů 

sdružených v církvích Ekumenické rady v České republice naléhavě žádáme, abyste ve své 

zahraniční politice brali větší zřetel na situaci utiskovaných a pronásledovaných, pokoušeli 

se ve zmíněných oblastech pomoci trpícím a při svém rozhodování se jednostranně neřídili 

pouze ekonomickou výhodností. 

Ujišťujeme vás, že nezůstáváme pouze u výzev určených vám. Sami ve svých církvích, 

mnohdy ve spolupráci s přáteli a institucemi za našimi hranicemi, pořádáme sbírky na 

pomoc utiskovaným a vyháněným skupinám lidí. Blížící se zima je hrozbou, že ti, které 

nezahubí islamisté, podlehnou nepříznivým přírodním podmínkám. S tím naléhavějším 

voláním se na vás obracíme. Z hlediska víry, která nás nese, víme, že odpovědnost, již 

v tuto chvíli nesete, je obrovská. V hodnocení vaší náročné práce nakonec nemusí hrát 

nejvýznamnější roli to, kolik jste splnili ze své agendy, ale to, co jste vykonali pro 

záchranu trpících a ohrožených na životě. Bolest lidí ve světě je veliká a my jako národ 

nezaslouženě obdarovaný svobodou i prosperitou musíme, vedeni vaším příkladem, 

prokázat velkorysost srdcí. 

Přijměte náš pozdrav i nabídku spolupráce. Jsme v kontaktu s řadou představitelů církví 

zmíněné oblasti a jsme připraveni získané informace uplatnit tak, aby pomoc mezi 

ohrožené přicházela efektivně a cíleně. I prostřednictvím svých sociálních služeb jsme 

schopni organizovat pomoc a zajištění těm, kdo by u nás získali klidné podmínky k životu 

do doby, než se situace v jejich zemi zklidní. 

Přejeme vám vše dobré. Buďte si jisti tím, že kdykoliv sloužíte pokoji a smíření mezi lidmi, 

provázejí vás naše modlitby a prosby o Boží požehnání. 


S přáním všeho dobrého 

Delegáti 11. Valného shromáždění ERC 


V Praze 27. listopadu 2014