Apoštolská církev

erc | 23.11.04
Apoštolská církev (dále jen AC) v ČR patří mezi evangelikální církve. Z hlediska věrouky a praxe se řadí mezi letniční církve, které jsou sdruženy celosvětově v "Pentecostal World Conference" a v rámci Evropy v "Pentecostal European Fellowship".
Historie
První letniční sbor na našem území vznikl na severní Moravě před rokem 1910. Skupina křesťanů z různých denominací se začala scházet ke studiu Božího slova a k modlitbám. Prosili o zmocnění k duchovní práci - Bůh je pokřtil v Duchu svatém a obdrželi dar mluvení v jazycích. Tato práce se šířila a vznikaly další skupiny v Brně, Praze a na jiných místech, které požádaly úřady o registraci. V roce 1910 byly registrovány jako Spolek rozhodných křesťanů letničních. Za nacistické nadvlády byla jejich činnost zakázána, Po roce 1948 byly spolky zrušeny. Proto se bratři pokoušeli začlenit do některých církevních společenství, ale z důvodů věroučných rozdílů to nebylo možné.
Od počátku šedesátých let usilovali o povolení vlastní církve. V roce 1977 byla na území Československa založena církev, která byla legalizována teprve na počátku roku 1989.
Poslání
Za měřítko víry a křesťanského života přijímá Apoštolská církev Písmo svaté, jako jedinou věroučnou základnu. Navazuje na učení Ježíše Krista a apoštolů. Křtí ponořením ty, kteří jsou způsobilí věřit a vyznávat svou víru v Ježíše Krista jako Božího Syna, svého Pána a Spasitele. V učení a praxi se kromě klasických axiómů křesťanské teologie zdůrazňuje osoba Ducha svatého, křest Duchem svatým a působení Ducha svatého v životě jednotlivce a církve. Cílem je zvěstovat Ježíše Krista v moci Ducha svatého. Pokud jde o vztah k jiným církvím, považuje AC ty, kteří uvěřili v Ježíše Krista, prožili odpuštění hříchů a jsou následovníky Ježíše, za Kristovu církev, tedy za své bratry a sestry.
Eklesiologie: církev je společenstvím všech vpravdě znovuzrozených věřících, kteří žijí pod autoritou Ježíše Krista a jsou spojeni Duchem svatým a Slovem Božím.
Christologie: Kristus je plně Bůh a člověk, který se narodil z panny Marie a svým zrozením se pokořil, aby učinil Boží dokonalou vůli - záchranu člověka. Přišel na svět, aby nám zjevil Boha Otce, ukázal nám cestu spasení a vzal naše hříchy na sebe, zlomil moc satana a osvobodil nás z moci smrti a hříchu. Zemřel na kříži a vstal z mrtvých, aby ospravedlnil všechny, kdo věří v něho. Řekl: "Dokonáno jest", tzn. nic není nutno ke spasení přidat. Nyní se přimlouvá, zachraňuje, křtí Duchem svatým, udílí služebnosti, vládne nad celou církví skrze Ducha svatého, Slovo a duchovní správce.
Soteriologie: všichni zhřešili a odvrátili se od Boha. Nedokonalý člověk se nemůže sám spasit. Potřebuje činit pokání ze svých hříchů a musí uvěřit v Ježíše jako svého Pána a Spasitele. V zásadě má AC dva hlavní obřady: křest ve vodě a Večeři Páně. Slovem Božím rozumí 66 knih Bible bez Apokryfů. Toto Slovo je plně inspirováno Duchem svatým, je neomylné, v originálu nejsou chyby a je pravidlem pro křesťanský život a učení.
Organizace
Apoštolská církev má kongregačně - presbyteriální zřízení. Základní jednotkou je sbor, který spravuje staršovstvo, tj. bratři starší. Samotnou církev tvoří svazek samostatných sborů, sbory mají své stanice a diaspory. V čele církve stojí biskup.
Církev má zřízenou Vyšší odbornou školu misijně teologickou v Kolíně, která poskytuje vzdělání duchovním pracovníkům AC.
Apoštolská církev má nakladatelství Křesťanský život. Vydává časopis "Život v Kristu".
Další aktivity Apoštolské církve:
Nadační fond Nehemia - shromažïuje finance, oděvy, potraviny, které svým kamionem odváží do oblastí, kde je toho potřeba
Společnost AC Teen Challenge - pracuje mezi alkoholiky a narkomany
Royal Rangers - pracuje mezi dětmi a mládeží, klade důraz na rovnoměrný rozvoj ducha, duše i těla a sociálních vztahů
Diakonie se zabývá bezdomovci a jinak potřebnými lidmi (staří, nemocní)
ICI University - korespondenční forma vzdělávání křesťanů organizovaná do několika úrovní od nejzákladnější až po bakalářskou
Misijní společnost "Život" zvěstuje evangelium ve městech a vesnicích ČR
odbor žen oslovuje ženy v církvi i mimo církev
Statistika
Dle sčítání lidu z r.2001 má Apoštolská církev 4565 členů.
KONTAKT:
Apoštolská církev
V Zídkách 402
280 02 Kolín 2
http://www.apostolskacirkev.cz
tel: 321 720 457
e-mail:
ustredi.kolin@apostolskacirkev.cz
Ústřední rada starších Apoštolské církve
Albrechtice u Českého Těšína 504
735 43
e-mail:
acrc@grendel.cz