Na území České republiky působí od počátku křesťanství v 9. století latinský obřad, velmi záhy následovaný ritem východním, který ovšem zanikl v průběhu věků. Na naše území se zčásti vrátil po první světové válce s příchodem pracovníků z východní části někdejší Československé republiky jako byzantský ritus. Je zastoupen nepatrnou částí věřících, kteří jsou organizováni v Řeckokatolické církvi. Naprostá většina pak patří do Římskokatolické církve latinského obřadu.
Historie
Křesťanství se na naše území dostalo jednak ze Západu a začalo pokřtěním 14 vladyků v Řezně v roce 845 a z Východu časově omezenou akcí soluňských bratří sv. Cyrila a sv. Metoděje, kteří přišli na Moravu v roce 863. V průběhu dvou set let získal úplnou převahu latinský ritus. Slovanští mniši působící v klášteře na Sázavě, byli z rozkazu Břetislava II. v roce 1097 vypuzeni.
Církev od samého začátku své existence usilovala o vzdělanost v zemi a charitativní pomoc obyvatelstvu. Zakládala školy, především při klášteřích a při biskupských chrámech a špitály. Vychovávala duchovenstvo.
V roce 1344 bylo pražské biskupství povýšeno na arcibiskupství a tím vytvořena nová církevní nezávislá správa. Podléhala jen římskému papeži. Karel IV. v roce 1348 vydal zlatou bulu, jíž se schválením papeže založil pražskou univerzitu na způsob vysokého učení pařížského. V téže době na radu arcibiskupa Arnošta z Pardubic vydal zakládající listinu slovanského kláštera na počest sv. Jeronýma.
Tam se přestěhovali mniši řádu sv. Benedikta z Chorvatska. V tomto klášteře „na Slovanech“ nebo „v Emauzích“ se konaly bohoslužby ve slovanském jazyce.
Římskokatolická církev se zasloužila o kulturní povznesení národa. Svědčí o tom četné gotické a barokní chrámy, a všemi uznávaná barokní hudba. Jsou výrazem nepomíjející hodnoty, duchovní tradice katolicismu, a chloubou našeho národa.
Poslání
Základní cíle Římsko a Řeckokatolické církve vycházejí z Ježíšova poslání zvěstovat světu evangelium (Mt 28,19n), sloužit v lásce druhým (J 13,14n, J 13,34n), obracet se k Bohu v Ježíšově jménu (J 16,26) jako k milovanému otci (Mt 6,9-13) pod vedením Ducha Svatého (J 16,7-15) v očekávání konečného naplnění v slávě Boží a světle Vzkříšeného Krista, Beránka Božího (Zj 21,1-22,5). Značný důraz se v ní klade na jednotu (J 17,11) a trvalou kontinuitu církve (Mt 16,18), zaručovanou také petrovskou službou římských biskupů (J 21,15-17).
Ve společenství křesťanských církví v ČR připadá Římskokatolické církvi zvláštní místo a mimořádná odpovědnost jako církvi nejrozšířenější. Je si vědoma nutnosti obnovit sebe samu i celou společnost Kristovým Duchem. K tomu chce přispět nejen Desetiletím duchovní obnovy národa, ale i připravovaným plenárním sněmem. Chce v míru a křesťanské lásce spolupracovat se všemi, kdo vyznávají Kristovo jméno, a podporovat všechny a všechno, co se děje pro dobro lidí a slávu Boží. Bude se zasazovat pro spravedlnost, řád, pokoj, lidská práva a všelidskou solidaritu v celé společnosti a podporovat zejména nejslabší: chudé, opuštěné, nemocné, vězně, děti žijící v neuspořádaných poměrech i umělým potratem ohrožené děti nenarozené, menšiny a vykořisťované, staré a ty, kdo stojí na okraji společnosti.
Římskokatolická církev pro své kulturní tradice a hodnoty může být naší společnosti mostem k jejím pravým kořenům i k duchovnímu světu Západu.
Řeckokatolická církev symbolizuje naši spjatost s Východem a hloubkou svých modliteb a své liturgie uvádí věřící do blízkosti Vzkříšeného Pána.
Jednota obou církví v učení, svátostech i úřadu pak dává příklad možné jednoty v různosti přes hranice kultur.
Organizace
Římskokatolická církev má v České republice dvě provincie: českou církevní provincii, do níž se zahrnuje arcibiskupství pražské, biskupství českobudějovické, královehradecké, litoměřické a plzeňské. Moravská církevní provincie zahrnuje arcibiskupství olomoucké, biskupství brněnské a biskupství ostravsko-opavské. V čele diecézí jsou papežem jmenovaní biskupové. Ti jsou papeži přímo podřízeni.
Diecéze se dělí na vikariáty (děkanáty) a dále pak na farnosti. Faráře jmenuje příslušný biskup. Na náboženském životě se podílejí také řády a kongregace, které přímo biskupům nepodléhají. Jsou řízeny představenými, kteří v některých případech jsou mimo naše území, protože jejich poslání je v rámci celé církve. Nejvyšším představeným církve je papež, který je volen sborem kardinálů na doživotí a sídlí v Římě. Také řeckokatolíci východního obřadu uznávají papeže za svou hlavu.
V roce 1999 má katolická církev zřízeno prostřednictvím 23 jednotlivých zřizovatelů 76 škol a školských zařízení. Z toho je 14 škol mateřských, 18 základních, 15 gymnázií, 13 středních odborných škol a 5 vyšších odborných škol. Školských zařízení má 10 a kromě toho 1 teologický konvikt.
Organizační složky Římskokatolické církve a Česká katolická charita spravují zdravotnická, charitativní, sociální a ubytovací zařízení. Jde zejména o charitativní domovy, Domovy pro těhotné a matky s dětmi v tísni, Domov sv. Rodiny pro mentálně postižené děti, Domov pro tělesně postižené, Dům paní Zdislavy pro sociální rehabilitaci rodin, Oazu ticha - víkendové středisko pro neslyšící a četné domovy v Čechách a na Moravě. K řádovým zařízením patří nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze, Dům sv. Antonína v Moravských Budějovicích, Nemocnice milosrdných sester sv. Vincence de Paul v Kroměříži, Klášterní hospic Teplá, četné exerciční domy, poutní dům v Bystřici pod Hostýnem, dále charitativní domovy řeholnic a kněží, Kolpingův dům pro nezletilé matky s dětmi v Praze. Římskokatolická církve úzce spolupracuje s kulturně - vzdělávacími organizacemi, zejména s Českou křesťanskou akademií v Praze a Moravskoslezskou křesťanskou akademií v Brně.
Vychází 48 periodik, z toho 2 týdeníky, další pak čtrnáctideníky, měsíčníky a občasníky, četné farnosti vydávají své vlastní časopisy.
Statistika
Podle sčítání obyvatel v roce 2001 žije na území České republiky 10,230 milionů obyvatel, z toho je 2,748 mil. katolíků obojího ritu, což je 26,86 % z celkového počtu obyvatel. V České republice bylo k 1.1.2003 6 biskupství a 2 arcibiskupství římskokatolické a 1 řeckokatolický exarchát, 18 biskupů, 3137 farností, 1793 diecézních kněží, 520 řeholních kněží, 147 stálých jáhnů, 143 bohoslovců, 860 řeholníků, 2123 řeholnic.
KONTAKT:
Česká biskupská konference
Thákurova 3
160 00 Praha 6 - Dejvice
tel: 220 181 421, 220 181 201
fax: 224 310 144
info@cirkev.cz
http://www.cirkev.cz

Řeckokatolická církev v ČR
Apoštolský exarchát
Haštalské náměstí 4
110 00 Praha 1

tel/fax: 222 312 817
e-mail:
exarchat@exarchat.cz
http://www.exarchat.cz