Historie
Podle tradice je zakladatelem judaismu Abraham a jeho potomci Izák a Jákob (počátek 2. tisíciletí př.o.l.). Vznik židovského náboženství se však datuje do období odchodu Židů z egyptského zajetí, tedy přibližně do 13. stol. př.o.l., kdy podle Bible obdržel Mojžíš na Sinaji Desatero přikázání. Zásadními zlomy v historii bylo vytvoření Davidova království (kolem r. 1000 př.o.l.) a vybudování Jeruzalémského Chrámu Šalamounem (r.960 př.o.l.) Jeho dvojí zboření, první v r. 587 př.o.l. vojsky babylonského krále Nabuchodonozora a druhé v r. 70 o.l. Římany, mělo za následek vznik rozsáhlé židovské diaspory po celém světě. Od 1. století se pak namísto Chrámu stávají centrem duchovního života jednotlivé synagogy.
Židovské osídlení dnešního území Čech a Moravy se datuje přibližně do 8. stol., první písemné zmínky jsou z 10. stol.
Poslání
Základem víry je Tóra, pět knih Mojžíšových, liturgickými texty jsou pak všechny knihy Starého zákona a Talmud, soubor tradičních předpisů k náboženskému životu a výklad textů.
Bohoslužby se konají třikrát denně, ráno, odpoledne a večer, den odpočinku Šabat začíná v pátek večer východem prvních tří hvězd na oblohu a končí v sobotu večer toutéž dobou.
Členy Židovských obcí mohou být podle rabínského souboru zákonů (halacha) pouze ti, kdo mají židovskou matku a tzv. proselyté (ti, kdo na židovskou víru přestoupili). Podle současných stanov FŽO se mohou stát členy Židovských obcí v ČR ti, kteří mají nejméně jednoho židovského prarodiče (izraelský zákon návratu).
Organizace
Federace židovských obcí (FŽO) je střechovým orgánem, sdružujícím v současné době 10 Židovských obcí v Čechách a na Moravě. Kolektivními členy FŽO jsou i další židovské organizace a spolky jako např. Terezínská iniciativa, sdružení bývalých vězňů nacistických koncentračních táborů, Unie židovské mládeže, sportovní oddíl Makkabi atd. Židovské obce jsou zastoupeny ve vrcholném orgánu Federace, v Radě, volenými zástupci, jejichž počet se řídí počtem členů obce, kolektivní členové jsou zastoupeni předsedy jednotlivých spolků. Rada Federace volí ze svého středu předsedu a místopředsedy, kteří spolu s tajemníkem a vrchním zemským rabínem, jehož jmenování Rada schvaluje, tvoří Presidium. FŽO navenek zastupuje předseda a tajemník. Jednotlivé Židovské obce mají samostatnou právní subjektivitu a jejími statutárními zástupci jsou volení předsedové. V současné době působí ŽO v Brně, Děčíně, Karlových Varech, Liberci, Olomouci, Ostravě, Plzni, Praze, Teplicích a v Ústí n.L. Podmínkou vzniku a činnosti Židovské obce je pravidelné konání bohoslužeb. FŽO je kolektivním členem Světového židovského kongresu a Evropské Rady Židovských Obcí.
Činnost
FŽO zastupuje židovskou pospolitost vůči tuzemským orgánům a institucím, včetně státních, a vůči zahraničí. Činnost jednotlivých Židovských obcí lze rozdělit na:
činnost náboženskou, která se soustřeïuje na vedení šabatových bohoslužeb a všech dalších židovských svátků, z nichž nejdůležitější jsou Roš Hašana - Nový rok, Jom Kippur - Den smíření, Chanuka, Purim a Pesach,
činnost vzdělávací, soustředěnou nejen na mladou generaci, ale i na vzdělávání dospělých, a to nejen vlastních členů, ale i široké veřejnosti. Židovská obec v Praze provozuje mateřskou školu, od září 1997 školu, vede nejrůznější vzdělávací kursy a ve spolupráci s Universitou Karlovou se podílí na výuce judaismu na Filosofické fakultě a zejména na Teologické fakultě husitské,
činnost sociální, která obnáší zdravotní péči, výpomoc seniorům včetně donášky jídla a zajištění úklidu, až po finanční příspěvky sociálním případům. Židovská obec v Praze provozuje domov důchodců a chystá jeho rozšíření o návazné zařízení typu LDN,
činnost stavební, zaměřenou na rekonstrukce významných židovských památek, zejména synagog a hřbitovů, na celém území ČR. K zajištění tohoto nelehkého úkolu založila FŽO nadaci Dědictví.
FŽO je rovněž zakladatelem nakladatelství Sefer, které se soustřeïuje na vydávání titulů z oblasti náboženské literatury, literatury faktu (zejména období Holocaustu), jakož i díla význačných českých a světových židovských autorů. Věstník Židovských obcí v Čechách a na Moravě (a na Slovensku) Roš Chodeš je periodikum, které vychází jednou měsíčně a přináší aktuality ze života židovské komunity u nás a ve světě.
V r. 1994 založila FŽO spolu s pražskou Židovskou obcí a Ministerstvem kultury ČR Židovské muzeum v Praze. To se vedle svého hlavního poslání, jímž je prezentace sbírek v pražských synagogách, významně podílí na kulturní a vzdělávací činnosti. Pro tento účel založilo speciální středisko, které vytváří tematické programy jak pro vědeckou, tak i pro laickou veřejnost.
Statistika
Počet Židů na celém světě se dnes odhaduje na 14 milionů. ( 5 mil. žije v USA, 4 mil. v Izraeli, 3 mil. ve státech býv. Sov. svazu, 1,5 milionu v záp. Evropě a zbytek po celém světě.)
V 10 Židovských obcích v ČR je registrováno cca 1515 členů, v ostatních židovských spolcích cca 2.000 dalších. Odhaduje se, že v ČR dnes žije 15 - 20.000 Židů, avšak většina z nich není registrována.
KONTAKT:
Federace židovských obcí v ČR
Maiselova 18
110 00 Praha 1
tel: 224800824, 2247800858
fax: 224810912

sekretariat@fzo.cz

http://www.fzo.cz
Židovská obec v Praze
Maiselova 18
110 00 Praha 1
tel: 224 800 812
fax: 222 318 664
sekretariat@kehilaprag.cz
http://www.kehilaprag.cz
Židovské muzeum v Praze
Jáchymova 3
110 00 Praha 1
tel: 224 819 456
fax: 224 819 458

office@jewishmuseum.cz
http://www.jewishmuseum.cz