Letošní září bylo pro nás všechny zvláštním obdobím, které nás dodnes ovlivňuje a bude tomu patrně i nadále. Napsalo, nadiskutovalo se již mnoho. Nejvíce však myslíme a sympatizuje s těmi, kteří byli přímo zasaženi a nesou různé důsledky, ať ztrátou svých nejbližších, ať strachem z budoucnosti, ať bídou či nevzdělaností, ať nenávistí a zlobou. Vyjadřujeme svoji podporu všem záchranným týmům, humanitárním organizacím, ochotným dárcům a šiřitelům pokoje.
Práce na Ekumenické radě se přesto nezastavila. Během září se sešlo několik komisí a též řídící výbor. Každá komise pracovala na úkolech jí svěřených.
Konaly se mimořádné ekumenické bohoslužby na mnoha místech kvůli teroristickým útokům. V Praze se konalo největší ekumenické shromáždění k této události v sobotu 15. září v katedrále sv. Víta.
Ekumenická neděle, která byla vyhlášena na neděli 23. září 2001, byla slavena na více místech. Za zmínku stojí ekumenické bohoslužby konané v tuto neděli v Brně, kde se sešli lidé z 5 různých církví v neděli dopoledne na jedné bohoslužbě v počtu asi 500. Taktéž se konalo v Brně společné ekumenické shromáždění dětí. Zmiňujeme tuto skutečnost jako potěšení pro druhé a i jako podnět k následování na dalších místech.
Na začátku září byl zvolen novým patriarchou Církve československé husitské THDr. Jan Schwarz a byl slavnostně uveden v úřad na shromáždění církve v sobotu 28. září 2001. Bývalý patriarcha Josef Špak odešel do důchodu. Je dobré připomenout jeho práci a působení ve vedoucí funkci v církvi v posledních 7 letech a poděkovat mu za vstřícnost a vždy otevřené srdce.
Zmiňujeme dvě zprávy týkající se napojení české ekumeny na mezinárodní úroveň. Komise mládeže Ekumenické rady církví byla přijata za člena EYCE (Ecumenical Youth Council of Europe), což je zastřešující evropská organizace mladých. Valné shromáždění této organizace, které přijetí odhlasovalo, se konalo v polovině září v Boldernu ve Švýcarsku. Referentem české komise mládeže je sestra Noemi Ligušová z Církve bratrské, studentka teologie na Husitské teologické fakultě v Praze, jejím zástupcem bratr Vít Vurst z Církve adventistů sedmého dne.
Druhá zpráva je informace o setkání mezinárodního přípravného výboru pro konání Valného shromáždění Evropského fóra křesťanských žen, které by se mělo uskutečnit v ČR v srpnu 2002. Ačkoliv se zdá, že jde o akci časově vzdálenou, přesto je třeba již nyní pracovat na její přípravě. Výbor se sešel v sobotu 22. září 2001. Jejími účastnicemi byly jak české ženy, ale též dvě ko-presidentky, jedna ze Švýcarska, druhá z Rakouska.
Říjen začínal na Ekumenické radě církví s velkým očekáváním, jak bude posouzen návrh nového církevního zákona v českém parlamentě. Po připomínkách poslanců byl zákon přijat, nyní jsme v období, kdy se k zákonu vyjadřuje senát. Kompetentní zástupci církví a legislativní církevní experti se též nad zákonem zamýšlejí, nicméně není jisté, zda zákonodárci k připomínkám církví přihlédnou. Tiskový odbor České biskupské konference a sekretariát Ekumenické rady církví vydal Prohlášení k přijatému zákonu o církvích a náboženských společnostech poslaneckou sněmovnou. Prohlášení je možné sledovat v plném znění na www stránkách ERC nebo ČBK.
Na začátku října se sešla na Ekumenické radě církví pracovní skupina, která promýšlí možnost zavést funkci tzv. nemocničních kaplanů, tj. pastorační službu nemocným, umírajícím, jejich rodinám a též zdravotnickému personálu. Vše by mělo být koncipováno jako nabídka pomoci, pastorace nemůže být vnucována či jinak necitlivě presentována. Na úkolu se dále pracuje.
Sešla se též pracovní skupina, vycházející z komise Ekumenické rady církví pro sdělovací prostředky, která se zamýšlí nad tím, jak zlepšit komunikaci mezi církvemi a sdělovacími prostředky. Ukazuje se jako potřebné, aby více zpráv přecházelo do medií a aby se více rozvinuly webové stránky jednotlivých církví a Ekumenické rady církví - nejen v českém jazyce, ale též v angličtině, příp. v němčině. Na návrhu řešení se pracuje.