Prohlášení tiskového střediska České biskupské konference (ČBK) a sekretariátu Ekumenické rady církví (ERC) v ČR k návrhu zákona o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností.
Konstatujeme, že církve jsou znepokojeny omezováním dosavadní svobody, které se díky zákonu č. 308 z roku 1991 těšily. Prohlašujeme, že návrh zákona, který byl předložen Ministerstvem kultury ČR Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR (PČR), nebyl se zástupci církví před předložením do Parlamentu řádně projednán.
Zákon zasahuje do práva církví a náboženských společností zřizovat své instituce, které jsou zaměřeny na tradiční působení církví v oblasti sociální a charitativní. Návrh znění zákona může vytvářet nebezpečí vyškrtnutí charit a diakonií z evidence církevních právnických osob.
Zákon omezuje dosavadní právo církví rozhodovat o svých vnitřních záležitostech a staví je do role organizací podřízených státu, nad kterými se zavádějí mnohá nová administrativní opatření a kontroly. Registrující státní orgán by mohl také jakékoliv rozhodnutí církve o zřízení nebo zrušení církevní právnické osoby ovlivnit nebo blokovat.
Pro církve bylo podnikání důležitou složkou financování. Podnikání církví zákon ztěžuje tím, že radikálně omezuje možnost církví podnikat diskriminačním ustanovením, že se smí dosažený zisk použít jen k naplnění cílů činnosti církve a náboženské společnosti, tedy nikoli také k podnikání samotnému. (V praxi to znamená, že například z výnosu lesního hospodaření si církev nesmí nakoupit motorové pily.) Také požadavek, aby byl v základním dokumentu celé církve předem vymezen předmět podnikání, je nesplnitelný a lze jej bez nadsázky označit za šikanu ze strany státu, neboť takový požadavek není kladen ani na podnikatele.
Toto je souhrn nejdůležitějších výhrad ČBK a ERC k návrhu zákona přijatého Poslaneckou sněmovnou PČR a předloženému ke schválení Senátu PČR. Jeho případné schválení by církve pokládaly za diskriminační opatření, které by omezovalo jejich dosavadní svobody zaručené ústavou a současnými zákony.
P. Daniel Herman, tiskový mluvčí ČBK
Naděje Mandysová, vedoucí tajemnice ERC