Vážení bratři a sestry ve sborech, farnostech a náboženských obcích různých církví České republiky, dostáváte do rukou brožurku s programem modlitebních týdnů v lednu 2002. První týden je tradičně připravován evangelickou aliancí. Pro rok 2002 program připravila Francouzská evangelikální aliance a měl by se uskutečnit v termínu 6.- 13. ledna 2002. Program pro druhý týden v termínu 18.- 25. ledna 2002, nazývaný Týden modliteb za jednotu křesťanů, byl připraven mezinárodní skupinou jmenovanou Komisí pro víru a řád Světové rady církví a Vatikánskou Pontifikální radou pro jednotu křesťanů.
Ekumenická rada církví a Česká biskupská konference vydává opět programy obou týdnů společně a věří, že brožura bude použita podle možností a zvyklostí v daném místním prostředí. Připomínáme však též, že se nemusíme obávat jiných forem a založení nových tradic, pokud budou obohacením místních společenství. Programy pro oba týdny byly připravovány v delším časovém předstihu a tudíž nemohly reagovat na události, jichž jsme svědky po útocích na cíle ve Spojených státech amerických. Proto vás prosíme, abyste podle svého vlastního uvážení zařadili též přímluvy a prosby za všechny, kteří byli postiženi zářijovými útoky či teroristickými útoky vůbec po celém světě i v minulém období. Modleme se též za proměnu těch, kteří jsou zajati nenávistí, zlobou a odplatou.
Dovolte nám, abychom vás též informovali o tom, jak bylo naloženo se sbírkami z modlitebních shromáždění v lednu 2001. Vloni byla v brožuře zmíněna sbírka pro dva účely. Jedna část sbírky byla nasměrována pro potřeby České evangelické aliance. Druhá část sbírky, která byla shromažïována na Ekumenické radě církví, byla použita Ústavem hematologie a krevní transfúze v Praze na Karlově náměstí pro nákup 4 transfúzních pump v ceně kolem 200 tisíc Kč. Pacientem v tomto Ústavu byla též slečna Oxana Valo z Ukrajiny, trpící leukémií, pro níž byla sbírka vyhlášena. Všem dárcům chceme ještě dodatečně poděkovat.
Letošní výzva pro sbírky v lednu 2002 má jiný obsah. Česká evangelická aliance vydává vlastní brožurku s programem pro první, t. zv. alianční týden a vyhlašuje účel své sbírky podle vlastního uvážení.
Ekumenická rada církví a Česká biskupská konference se dohodly na jedné brožurce a chtějí též společně přispět na jeden účel. Ten je třeba alespoň v krátkosti představit a vysvětlit jeho smysl. Jde totiž o novou iniciativu a její počátek přichází od občanského sdružení ADRA, významné a vysoce prospěšné humanitární organizace, jež si svou solidností a důvěryhodností získala respekt a úctu mnoha občanů, ale též i církví. Nejedna humanitární pomoc, poskytovaná církvemi, přechází na místo určení přes ADRU.
O jakou novou iniciativu ADRY se jedná ? Jde o založení t. zv. "Ekumenického fondu ADRA" ( zkratka EFA), který by byl stále doplňovanou finanční rezervou pro:
- a) přímé nebo zprostředkované poskytování pomoci obětem živelného neštěstí nebo válečných pohrom a to jak na území ČR, ale i mimo její území,
- b) počáteční podporu dobrých sociálních projektů.
ADRA v důvodové zprávě k založení fondu EFA popisuje jednak prognózy ekologů a odborníků, jednak se orientuje na výzvě apoštola Pavla. Podle názoru odborníků budeme muset v budoucnosti počítat s větším množstvím různých přírodních pohrom, s technickými haváriemi a s válečnými konflikty. Křesťanská víra nás vede k aktivní pomoci těm, kteří se stanou oběťmi těchto pohrom. Jsme si vědomi, že společná pomoc je efektivnější. Výzvu apoštola Pavla z 1.listu ke Korintským 16,1-4 přijímáme jako volání k odpovědnosti za druhé a ke správnému pohledu na svěřené finanční prostředky. Apoštolova výzva nás vede k organizovanému a systematickému vytváření podmínek k pomoci.
Tato výzva přichází nyní i k vám, bratři a sestry. Prosíme vás o podporu začínajícího ekumenického fondu EFA a chceme vás ubezpečit, že se svěřenými prostředky bude naloženo hospodárně a odpovědně. Způsob, jakým bude možné sbírky posílat, připojujeme a za dary děkujeme.
Je možné využít bankovní účet Ekumenické rady církví u ČSOB:
Jméno banky: Československá obchodní banka, a.s.
název účtu : Ekumenická rada církví v ČR
adresa banky: Anglická 20, 120 00 Praha 2
číslo účtu : 8002-0016095163/0300
variabilní symbol : 101

anebo je možné použít červenou Poštovní poukázku A, vyplnit následující údaje silně vytištěné : ve prospěch účtu 8002-0016095163, dále vyplnit kód banky 0300, v.symbol 101,
adresa majitele účtu Ekumenická rada církví v ČR
Donská 5, 101 00 Praha 10
č.účtu 8002-0016095163/0300
v.symbol 101
S přáním všeho dobrého v končícím roce 2001 a do nového roku 2002
Mons. Karel Simandl, Naděje Mandysová,
generální sekretář ČBK vedoucí tajemnice ERC
V Praze, říjen 2001