Ekumenická rada církví v ČR a Česká biskupská konference tradičně vyhlašují Ekumenickou neděli, která v letošním roce připadá na 23. září. Ústředním tématem liturgie je "Světlo Kristovo září nade všemi", tedy téma Třetího evropského ekumenického setkání. K ekumenickým oslavám Dne Páně všechny srdečně zveme!
Vážené sestry, vážení bratři,
dovolte mi Vás co nejsrdečněji pozvat ke slavení Ekumenické neděle, kterou již tradičně vyhlašuje Česká biskupská konference spolu s Ekumenickou radou církví. Ta letošní připadá na 23. září a jejím obsahem budou bohoslužby, modlitební setkání a další akce, kterými křesťané z různých církví oslaví společně Den Páně, památku Kristova vzkříšení a seslání Ducha svatého.
Rok 2007 má navíc z hlediska ekumény významný rozměr, neboť je rokem Třetího evropského ekumenického shromáždění (dále EEA3), které vyvrcholí začátkem září v rumunském Sibiu. Toto setkání organizuje společně Rada evropských biskupských konferencí a Konference evropských církví a jeho smyslem je prohloubení dialogu mezi křesťanskými církvemi, které, navzdory rozdílům, směřují k jednotě následovníků Ježíše Krista. V rámci “národní fáze” EEA3 podepsali zástupci několika křesťanských církví v ČR dokument Charta Oecumenica, který je směrnicí pro růst spolupráce křesťanů v Evropě. Podněty pro ekumenickou spolupráci mohou být různorodé, ale právě tam, kde se křesťané spolu modlí a naslouchají zvěsti Božího slova, ekuména začíná a rozvíji se. Byli bychom rádi, aby se letošní Ekumenická neděle stala odezvou k EEA3, i proto jsme zvolili pro téma liturgie heslo této akce: “Světlo Kristovo září nade všemi”.
Ekumenická rada církví, respektive jedna z jejích členských církví, připravuje každoročně liturgii, jejíž texty jsou k dispozici na sekretariátě ERC a ke stažení na webových stránkách ERC (www.ekumenickarada.cz). Letošní pořad bohoslužeb připravila Starokatolická církev. Liturgii bude patrně poté nutno přizpůsobit místním podmínkám, ale doufáme, že i tak bude pořad bohoslužeb pomocí při přípravě společného shromáždění. Ekumenickou neděli také doplní tematická sbírka, o níž Vás budeme v dohledné době podrobněji informovat.
Milí přátelé, budeme velice rádi, když zahrnete program Ekumenické neděle do svého církevního kalendária a pozvete ke slavení a setkání křesťany různých církví a vyznání z Vaší obce, farnosti a společenství. Zároveň se velice těšíme na Vaše informace o chystané akci, posléze třeba i fotografie a zprávy z uskutečněných setkání! S radostí je uveřejníme na našich webových stránkách.
S mnoha pozdravy a přáním Božího pokoje.
Zuzana Dvořáková
vedoucí tajemnice ERC v ČR