Komise a pracovní skupiny

 
 

Aktualizovaný přehled komisí a pracovních skupin ERC

| 18.10.11

Aktualizováno: 25. 2. 2020


V tomto článku naleznete aktualizovaný přehled komisí a pracovních skupin ERC v ČR k 25. 2. 2020.
Pro jednotlivá odvětví práce zřizuje a ustavuje Řídící výbor komise a jejich referenty, kteří jim předsedají. Zřídit event. ustavit komisi může případně také Valné shromáždění.
Své zástupce v komisích jmenují členské církve; Řídící výbor je potvrzuje v počtu jím stanoveném. V určité komisi nemusí být zastoupeny všecky církve. Přidružené církve a pozorovatelé mohou mít v komisích své zástupce s hlasem poradním.
V kompetenci komise je projednat svěřený úkol nebo starat se o svěřené odvětví činnosti ERC; o své práci komise pořizuje zápis a prostřednictvím svého referenta podává zprávu Řídícímu výboru nebo podle jeho pokynu Valnému shromáždění.


Přehled aktivních komisí a pracovních skupin ERC :

Komise pro sdělovací prostředky - spolupracuje s redakcemi křesťanských pořadů v rozhlase a televizi
Komise pro školství a vzdělávání - připravuje a organizuje výchovná setkání křesťanských pedagogů, atp.
Komise pro duchovní péči ve zdravotnických zařízeních - zabývá se pastorační službou v nemocnicích, připravuje kurzy pro zájemce o tuto službu

Komise pro mládež

Komise pro ekumenismus a budoucí směřování ERC v ČR


Do pracovních skupin církve také vysílají své zástupce. Pracovní skupiny se zaměřují na přípravu akcí a projektů

Modlitba za domov - příprava Modlitby za domov
Kirchentag - příprava výjezdů české delegace na evangelický a ekumenický Kirchentag

Pro čínské křesťany


Neaktivní komise, které již nepracují, ale pracovaly v minulosti:

Komise pro misii a evangelizaci
Komise církev-stát - koordinace jednání církví s orgány státní správy a veřejnými institucemi

Komise žen - zajímá se o aktivity žen v jednotlivých církvích v ČR i v nadnárodních organizacích
Komise pro práci s Romy - připravuje vzdělávací programy o Romech a pro Romy
Komise pro mezináboženský dialog 
Komise pro zahraniční a ekumenické vztahy - dříve Komise pro církev a předsednictví ČR v Radě EU

Komise pro výchovu a vzdělávání - připravuje a organizuje výchovná setkání křesťanských pedagogů, vypracovává posudky na různé školní učebnice
Komise pro studium rekatolizace - historicky zkoumá období rekatolizace v 16.-18. století
Komise pro duchovní péči na letišti
Ekumenická humanitární komise - koordinace pomoci pro živelných a jiných katastrofách, školení dobrovolníků
Teologická komise - zabývá se závažnými teologickými otázkami