Ekumenická rada církví k aktuálním společenským otázkám

            Valné shromáždění, nejvyšší orgán Ekumenické rady církví v ČR přijal několik vyjádření k aktuálním společenským otázkám – k problematice sociální spravedlnosti a exekucí, k eutanazii, ke starosti o klima i k problematice pronásledování křesťanů ve světě. S výzvou k novému zvážení možnosti přijetí sirotků z Řecka se obrátilo na vládu ČR.  Do řad členských církví ERC přijalo Armádu spásy a zvolilo si své vedení na příští dva roky.

 

Foto: Zleva Daniel Ženatý, Petr Raus, Marián Čop, Tomáš Tyrlík, zdroj: ERC

 

V úterý 26. listopadu 2019 se v prostorách ústředí Českobratrské církve evangelické sešlo ke svému řádnému jednání valné shromáždění Ekumenické rady církví. Valné shromáždění je nejvyšším orgánem Ekumenické rady církví (ERC) a schází se jednou do roka. Každá členská církev do něj vysílá své delegáty.

 

Valné shromáždění přijalo mezi plné členy ERC Armádu spásy. Ta je od roku 2013 registrována v ČR jako církev a dosud byla v rámci ERC členem pozorovatelem. Počet plných členů ERC tak vzrostl na dvanáct.

 

Letošní valné shromáždění bylo zároveň volebním a určovalo na příští dva roky členy předsednictva. Na pozici předsedy valné shromáždění i pro příští volební období potvrdilo synodního seniora Českobratrské církve evangelické Daniela Ženatého. Na pozici prvního místopředsedy byl zvolen Petr Raus z Církve bratrské, pozici druhého místopředsedy bude nadále zastávat biskup Marián Čop z Evangelické církve a. v. v ČR. Náhradníkem předsednictva se stal biskup Tomáš Tyrlík ze Slezské církve evangelické a. v.

 

Valné shromáždění ERC dále přijalo prohlášení k vděčnosti za svobodu tohoto znění: „V letošním roce si připomínáme 30 let od sametové revoluce, pádu totalitního režimu a železné opony v Evropě. Naše společnost smí žít posledních 30 let ve znovunabyté svobodě, kterou vnímáme jako dar od Boha, ale zároveň úkol ji kultivovat, chránit a žít v této svobodě zodpovědně ve vztahu ke druhým lidem.

 

Valné shromáždění ERC vyjadřuje tímto vděčnost Pánu Bohu, ale i všem lidem, kteří se podílejí na správě věcí veřejných a svým životním postojem usilují chránit hodnoty vycházející z poselství evangelia. Jsme vděčni za všechny, kteří i v současné době plné zvratů hájí ve vzájemném respektu hodnoty svobody a demokracie.  Jako církve sdružené v Ekumenické radě církvi v ČR vyjadřujeme tímto hlubokou touhu a přání, abychom mohli žít v naší zemi i nadále v této svobodě a pokoji.“

 

K otázkám náboženské svobody a pronásledování křesťanů ve světě zřídilo valné shromáždění ERC pracovní skupinu, která bude doprovázet existující aktivity ERC na podporu pronásledovaných křesťanů a bude usilovat v této věci o dialog se státními orgány, zejména s Ministerstvem zahraničních věcí.

 

Vládu České republiky valné shromáždění oslovilo s výzvou následujícího znění: „Vážený pane předsedo vlády, vážení členové vlády, jménem církví sdružených v Ekumenické radě církví vás žádáme, abyste  znovu zvážili možnost přijetí 40 nezletilých sirotků z Řecka, tak jak o to byla Česká republika požádána zástupci této země. Jako církve jsme připravené v tom pomoci našimi zkušenostmi a zdroji, které máme k dispozici.

 

Valné shromáždění ERC se seznámilo s prohlášením 1. zasedání 35. synodu ČCE k problematice klimatu a připojuje se k jeho naléhavé výzvě k zodpovědnému nakládání s Božím stvořením. Toto prohlášení je obsaženo v příloze.

 

K otázce eutanazie a paliativní péče přijalo valné shromáždění ERC usnesení následujícího znění: „Jako církve ERC jednoznačně vítáme a podporujeme hospicové hnutí a rozvoj paliativní péče, které jsou směřované ke komplexní péči o umírajícího člověka až do přirozeného završení jeho života. Zároveň z etických i duchovních důvodů odmítáme usmrcení na vyžádání i jakoukoli přímou nápomoc k sebeusmrcení. Lékařské úsilí má být v péči o umírajícího člověka směřováno k minimalizaci utrpení, ale nepřekračovat ty hranice, které tvořily po staletí základní osu etického chápání medicíny. Zvláště významně pak vnímáme nebezpečí zneužití, které by v případě legalizace euthanasie hrozilo. Za dostatečnou možnost, jak neprodlužovat utrpení, považujeme právo pacienta odmítnout jakoukoliv lékařskou intervenci. Jsme připraveni poskytovat duchovní pomoc a provázení všem pacientům s respektem k jejich přesvědčení a s cílem mírnit jejich utrpení.“

 

           K otázce ekonomické spravedlnosti a problematice exekucí přijalo valné shromáždění ERC usnesení následujícího znění: „Církve sdružené v Ekumenické radě církví v ČR se znepokojením sledují problematiku předlužení a exekucí a jejich dopady do sociální a rodinné oblasti života. Přestože uznává důležitost osobní odpovědnosti dlužníků a nesnímá z nich odpovědnost, vyzývá ERC k odpovědnosti i věřitele a  apeluje na představitele politického života, aby se zasadili o spravedlivější úpravu problematiky exekucí. V naději, kterou dává Kristus, se chtějí církve ERC tváří v tvář tomuto závažnému problému zasazovat o takovou společnost, v níž nikdo nemůže zůstat bez naděje.

  

Bližší informace k jednotlivým usnesením valného shromáždění ERC poskytne

  

ThDr. Petr Jan Vinš

 

generální sekretář ERC

  

 

 

Příloha

 

Prohlášení 1. zasedání 35. synodu Českobratrské církve evangelické

  

Všichni zakoušíme dopady změn klimatu. Citlivěji vnímáme výkyvy počasí, sucho a problematiku oteplování planety. Jako lidstvo stojíme před dalekosáhlými hrozbami nedostatku pitné vody, snižující se biodiverzity, neobyvatelnosti celých oblastí planety a stěhování milionů lidí. Rozsah problémů mnohé ochromuje. Někteří se snaží situaci ignorovat nebo zlehčovat. Jiní se spoléhají na to, že žijeme ve šťastnější části světa a že se nás změny nedotknou. Jsou však také lidé, které tato situace hluboce trápí a snaží se nejhoršímu podle svých sil zabránit. Někteří přitom propadají chmurám, že vztah člověka ke stvoření se již nezdaří změnit včas.

  

Připojujeme se k lidem, kteří chtějí v této situaci jednat a kteří si uvědomují odpovědnost za svět. Jako křesťané se nechceme vzdát naděje. Myšlenka stvoření nám pomáhá pochopit, že všechno živé je jedinečné a že Bůh v něm stále působí. To nám dává naději, že každý člověk může přispět k nápravě a stát se inspirací pro druhé. Je třeba solidarity s těmi, kteří změny klimatu nezavinili a na které dopadají nejvíce. Nadějí jsou pro nás mladí lidé, kteří si uvědomují, že budoucí podobu světa je třeba řešit dnes a tlačí na politiky, aby jednali. Podporujeme rozvoj čistých forem energie, ústup od fosilních paliv a zodpovědné zacházení s krajinou. V Českobratrské církvi evangelické chceme hledat všechny možné a dostupné prostředky, abychom náš vlastní podíl na změně klimatu snížili. 

 

Naše společnost se ve vztahu ke klimatickým změnám mylně rozděluje na „aktivisty“ a „realisty“. Globální změny se týkají nás všech. Nepomůže již pouze dobrovolná skromnost jednotlivců, ani změny jen v jedné části světa. Všichni musíme změnit své smýšlení a podílet se na záchraně prostředí. Proto se obracejme na politiky na všech úrovních, na Parlament a vládu ČR, občanskou společnost a všechny jednotlivce, aby situaci vzali vážně a jednali moudře, odpovědně a solidárně, aby se podařilo zpomalit změny klimatu a zastavit ničení životního prostředí.