7.Valné shromáždění Ekumenické rady církví v ČR se uskutečnilo dne 10.listopadu 2010 v modlitebně domu Unie Církve adventistů sedmého dne v Praze na Vinohradech.

33 delegátů 12 církví, které spolupracují v Ekumenické radě církví, se sešlo, aby společně zhodnotili práci ERC v ČR za uplynulý rok, schválili dosavadní hospodaření a také rozpočet na rok příští a zamysleli se nad tím, jakým směrem napnout síly při další společné ekumenické práci. Jedním z diskutovaných témat bylo pokračování akce Modlitba za domov v příštím roce, kterou ERC pořádá pravidelně 28.října. Delegáti se také v krátkosti dotkli otázky nápravy majetkových křivd církvím a účasti na ekumenických akcích v roce 2011 (Týden modliteb za jednotu křesťanů, Noc kostelů, Kirchentag, Modlitba za domov 2011). Celé setkání bylo zahájeno duchovním ztišením s biblickou úvahou Tomáše Kábrta a zakončeno modlitbami z úst představitelů Ekumenické rady církví. 
Poděkování patří Unii Církve adventistů sedmého dne za ochotu hostit 7.Valné shromáždění ERC v ČR i všem zúčastněným delegátům, kteří se podílejí na chodu Ekumenické rady církví v ČR.
Sandra Zálabová,
vedoucí tajemnice Ekumenické rady církví v ČR


Soubory ke stažení:

VS_2010_Prezentace vedouci tajemnice ERC.pdf