Historie
V minulém století se křesťané v řadě zemí světa zabývali studiem biblických proroctví a přišli k závěru, že začíná období, které Bible nazývá "dobou konce". Přesvědčení o blízkém druhém příchodu Ježíše Krista dalo vznik hnutí, ze kterého se v polovině minulého století vytvořila církev, jež si zvolila vyznavačské jméno "adventisté sedmého dne". Tento název byl přijat v roce 1860, avšak církev byla oficiálně organizována v roce 1863, kdy měla v USA 3500 členů ve 125 sborech.
Učení Církve adventistů se rychle šířilo po celém světě. První sbory adventistů byly v Čechách a na Moravě zakládány v 90. letech minulého století.
Poslání
Církev adventistů s.d. je křesťanskou církví hlásící se k reformační tradici. Je celosvětovým společenstvím křesťanů, kteří za pravidlo své víry a života přijali Bibli, a to jak Starý, tak i Nový zákon. V souladu s Písmem vyznávají víru v Boha Otce - Stvořitele, v Ježíše Krista jako osobního Spasitele, v jeho plné božství i lidství a v božství Ducha svatého. Věří, že spasení je darem Boží milosti, kterého lze dosáhnout pouze vírou. Podle učení Písma věří ve vzkříšení věřících i nevěřících, v soud a v život věčný vykoupených na obnovené zemi. Na základě biblických proroctví věří, že doba, ve které žijí, je biblickou "dobou konce". Vyznávají, že druhý příchod Ježíše Krista, který bude znamenat konec historie tohoto světa, je nejen jistý, ale i blízký. Křesťanství adventisté chápou jako následování Krista v jeho životě i službě. Měřítkem takového života je život Ježíšův a jeho učení. Podle jeho příkladu adventisté učí neměnnost Boµího zákona včetně čtvrtého přikázání, tedy svěcení soboty sedmého dne jako Bohem ustanoveného dne společenství s Bohem a věřícími navzájem. Adventisté přijímají biblické učení o těle jako "chrámu Ducha svatého" a usilují o zdravý životní styl, ve kterém nemá místo dobrovolné požívání jakýchkoliv škodlivin, či látek působících závislost.
Služµbu bližnímu adventisté chápou jako činnost evangelizační, katechetickou, pastorační, zdravotně - osvětovou, výchovnou, sociální, kulturní a ekologickou. Pro dosažení těchto cílů vytvořili systém vzdělávacích institucí od mateřských škol po univerzity. Vroce 1996 dosáhl jejich počet na celém světě 5 478 a počet jejich žáků 914 789.
V oblasti zdravotní péče dávají důraz na prevenci a tudíž na zdravotní osvětu. Provozují však v±echny typy zdravotních zařízení, v nichž bylo v roce 1996 ošetřeno 11,104.064 pacientů.
Sociální činnost je organizována jak přímo sbory, tak v řadě dobročinných organizací, z nichž patrně nejznámější je Adventistická agentura pro pomoc a rozvoj (ADRA).
Toto dílo a zvěstování evangelia je podporováno publikační činností církve, a to prostřednictvím tisku, rozhlasového a televizního vysílání (Hlas naděje). Adventisté spravují ve světě 55 nakladatelství, která vydávají literaturu v 238 jazycích. V České republice je to nakladatelství Advent - Orion s.r.o. Nejrozšířenějšími periodiky jsou "Ministry" - časopis pro duchovní, "Signs of the Times" (Znamení doby) - časopis pro veřejnost, "Adventist Review" (Advent) - vnitocírkevní časopis.
Za své poslání považují adventisté zvěstování evangelia o vykoupení v Ježíši Kristu a radostné naděje i přípravy na jeho blízký příchod.
Organizace
Organizace Církve adventistů má zastupitelskou formu. V tomto typu organizace je nositelem autority veškeré členstvo, avšak výkonná odpovědnost je svěřena zastupujícím výborům. V tomto způsobu církevní správy existuje rovnost ordinace všech duchovních. Základní organizační jednotkou je sbor. Sbory jsou spravovány sdruženími sborů. Sdružení tvoří unie. Vrcholným orgánem církve je Generální konference, která je rozdělena podle zeměpisných oblastí na 12 divizí, které koordinují činnost jednotlivých unií.
Česko - Slovenská unie Církve adventistů spojuje tři sdružení - České, Moravsko-slezské a Slovenské
Statistika
Dle sčítání lidu z r.2001 má CASD 9757 členů.

KONTAKT:
Ústředí Církve adventistů sedmého dne
Zálesí 50
142 00 Praha 4 - Lhotka
http://www.casd.cz
tel: +420 241 471 945
fax: +420 244 447 1863
unie@casd.cz