V úterý 4. dubna se konal v modlitebně Bratrské jednoty baptistů v Praze na nám. Jiřího z Poděbrad 5. studijní den Ekumenické rady církví v ČR. Ke studiu problematiky mezináboženského dialogu se sjelo 55 zástupců církví a teologických škol české ekumeny z různých míst republiky.
Studijní den zahájil předseda ERC Dr. Pavel Černý výkladem na téma „Dialog v Bibli“. Bylo ukázáno, že Bůh vstupuje do dialogu s lidmi a dialog byl způsobem života i služby Ježíše Krista a jeho apoštolů. Referát na téma „Možnosti a problémy mezináboženského dialogu“ přednesl Dr. Pavel Hošek. Jeho teologická práce mířila k novému pojetí tohoto dialogu, které se nevyhraňuje soteriologickým exkluzivismem, inkluzivismem či pluralismem a v oblasti spásy nekřesťanů vede k pokornému agnosticismu. Ze svého hlubokého studia současné světové odborné diskuse ukázal na možnost partikularismu či post-pluralismu, který se nesnaží násilně interpretovat jiná náboženství, ale nechává každému svobodu k sebepochopení a tím i k otevřenému dialogu. Pozornost vzbudil referát profesora Tomáše Halíka na téma: „Možnosti a problémy mezináboženského dialogu“. Prof. Halík ze svých bohatých zkušeností domácích i zahraničních upozornil na velké možnosti vzájemného obohacení z nejlepších stránek přínosu světových náboženství. Bylo také ukázáno na problémy, které vznikají při komunikaci s lidmi jiných věr, filozofií a kultur. Poslední referát přednesl Dr. Zdeněk Vojtíšek na téma „Dialog v oblasti sekt a nových náboženských směrů“. V jeho vystoupení se projevilo ovoce dlouholetého monitorování vzniku a vývoje sekt a nových náboženských směrů, které je založeno na pečlivém studiu a otevřeném dialogu. Zd. Vojtíšek představil tato seskupení jako hnutí protestu a ukázal, jak je možné překonávat předsudky a vstupovat i s těmito hnutími do dialogu. Závěrem P. Hošek a Zd. Vojtíšek podali informaci z mezinárodního kongresu světových náboženství za světový mír. Toto setkání se konalo v loňském roce ve Štýrském Hradci a jeho výsledkem byla silná výzva k mírové koexistenci náboženství a ke vzájemnému poznávání jednotlivých tradic. Po každém referátu následovala diskuse, která byla provázena snahou přítomných uchopit celou problematiku bez kompromisů v oblasti křesťanské víry, ale také v duchu Kristova evangelia lásky a zájmu o bližní.
5. studijní den ERC ukázal, že téma mezináboženského dialogu je v době globalizace velmi aktuální a vyžaduje pozornost a studium církví všech křesťanských tradic. Znovu se ukázalo, jak je přínosné studovat důležitá témata ekumenicky. Ekumenicita celého setkání byla podtržena společným slavením svaté večeře Páně, tentokrát podle způsobu hostitelské Bratrské jednoty baptistů. Její předseda Vl. Donát a tajemník J. Titěra byli hlavními celebranty této bohoslužby.